Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (แรม […]
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุท […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พุทธศาสนากับปรัชญา” วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พุทธศาสนากับปรัชญา” วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “การล้อเลียนพระพุทธศาสนา” วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “การล้อเลียนพระพุทธศาสนา” วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
เชิญร่วมกิจกรรมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “ภัยแห่งพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาของพุทธบริษัท” วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญร่วมกิจกรรมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “ภัยแห่งพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาของพุทธบริษัท” วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]