Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสอบติดขึ้นบัญชี พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 คน

ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสอบติดขึ้นบัญชี พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 3 คน

ตามที่สพป.นครราชสีมา เขต 7 ได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ […]
ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องสำนักงานหลั […]
เชิญร่วมโครงการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม ประจำปี 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2560

เชิญร่วมโครงการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2560

    ด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการอบรม […]
พุทธศาสนศึกษาโคราช จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พุทธศาสนศึกษาโคราช จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาว […]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/60

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/60

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]