Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน

แสดงความยินดีกับศิษย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยร […]
แสดงความยินดีกับ น.ส.นฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

แสดงความยินดีกับ น.ส.นฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 (แรม 14 ค […]
แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สิทธิผล ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สิทธิผล ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองบง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สิทธิผล (ครูเปิ้ล) ศิษย์เก […]
อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ (ออนไลน์) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ตามสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา […]