Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.21 โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์พระมหาณรงค์ ธมฺจารี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอิสาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ชาวพุทธกับการปฏิบัติตนต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.21 โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์พระมหาณรงค์ ธมฺจารี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอิสาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ชาวพุทธกับการปฏิบัติตนต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.21 โดยสาข […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “การบวชภิกษุณีในพระพุทธศาสนา” โดยนางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “การบวชภิกษุณีในพระพุทธศาสนา” โดยนางสาวอำนวย ดีชัยรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาข […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “วัยรุ่นกับพุทธศาสนาในปัจจุบัน” โดยนายสมพงษ์ แจ่มจำรัส อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ตำบลโปรางตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยการให้ความรู้  วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “วัยรุ่นกับพุทธศาสนาในปัจจุบัน” โดยนายสมพงษ์ แจ่มจำรัส อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ตำบลโปรางตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยการให้ความรู้ วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาข […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” โดยนางบังอร คมขุนทด ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” โดยนางบังอร คมขุนทด ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาข […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีละพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากำหนดจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีละพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยองค์การนักศึกษาภาคปกติ ก […]