Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบโควตา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบโควตา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผ […]
กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์) 10 กรกฎาคม 2563

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์) 10 กรกฎาคม 2563

กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุ […]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From home)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From home)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิ […]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ (ภาคปกติ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ (ภาคปกติ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเ […]
แสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา บ.ศ.4 ประจำปี 2563

แสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา บ.ศ.4 ประจำปี 2563

แสดงความยินดีอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิช […]