Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม” พระมหาอภินันท์ เมธีวํโส (พระนักเทศน์) พระวิทยากรสอนศีลธรรมโรงเรียนสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม อำเภอสูงเนินอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม” พระมหาอภินันท์ เมธีวํโส (พระนักเทศน์) พระวิทยากรสอนศีลธรรมโรงเรียนสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม อำเภอสูงเนินอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนาในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาของหลักสูต […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับความเชื่อ” โดยพระจิระวัฒน์ วิโรจโน ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมทอง (บ้านโจด) ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับความเชื่อ” โดยพระจิระวัฒน์ วิโรจโน ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมทอง (บ้านโจด) ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนาในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาของหลักสูต […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์” โดยนายพงศ์ศักดิ์ กูลพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์” โดยนายพงศ์ศักดิ์ กูลพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาข […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมน […]