Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมส […]
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการบร […]
สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2564

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาหลักสูตรครุศาสต […]
สัมมนาครั้งที่ 1 (ออนไลน์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564

สัมมนาครั้งที่ 1 (ออนไลน์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564

เมื่อเวลา 09.33 น. ในวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นั […]
กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ google meet

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ google meet

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2564 นักศึกษา […]