Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.9  วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.9  วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.9 โดย […]
4 สถาบันอุดมศึกษาจับมือจัดกิจกรรม “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)

4 สถาบันอุดมศึกษาจับมือจัดกิจกรรม “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ที่ผ่านมา 4 สถาบ […]
เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (ออนไลน์)  เรื่อง  “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา”  โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) เรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา” โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ขอเชิญครูอาจาร […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช

เมื่อเวลา 08.11 น. ของวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 (ขึ้น 2 […]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2564

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2564

สาขาวิชาพุทธศานศึกษาจัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิ […]