Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาสำนักส่งเสริมวิ […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์”

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์”

ตามที่ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณีรัตน์ ราชวงค์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดครูธุรการ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์  อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณีรัตน์ ราชวงค์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดครูธุรการ โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต […]
ครูพระพุทธฯ สานสัมพันธ์พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒

ครูพระพุทธฯ สานสัมพันธ์พระนคร-โคราช ครั้งที่ ๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  หลักสูตรครุ […]
ประชุมร่วมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ครั้งที่ 1/2561

ประชุมร่วมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2561

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา […]