Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฎิบัติงานที่บ้าน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฎิบัติงานที่บ้าน

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจนายกฤษดากร พงษ์อุดม พี่ชายของนางสาวษมาพร พงษ์อุดม ณ วัดศิริพงษาวาส ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจนายกฤษดากร พงษ์อุดม พี่ชายของนางสาวษมาพร พงษ์อุดม ณ วัดศิริพงษาวาส ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษ […]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล และอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล และอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล และ […]
เชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓” วันเสาร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓” วันเสาร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์ ครั้งที […]
กิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ชมรมพุทธศาสน์ราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดก […]