Author Archive: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิ […]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 (ออนไลน์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 (ออนไลน์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ระดับ […]
กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วัน 18 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วัน 18 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที […]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) ฉบับที่ 21

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) ฉบับที่ 21

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การปฏิบัติง […]
สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๕

สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๕

🎉🎉🎉สวัสดีปีใหม่ 2️Ȏ […]