ข่าวการศึกษา

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได […]

กิจกรรม