ข่าวการศึกษา

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมอบรมเทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมอบรมเทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 – 12.0 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]