ข่าวการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังค […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังค […]

กิจกรรม